De geschiedenis van 3 x 11

Al 33 jaar een hechte vereniging; 1993 - 2003

1993 

Na een geweldig jubileumjaar werd op januari 1993 Jan Willem Lipsch uitgeroepen als 23e prins van de Wuif. Bianca vergezelde hem als prinses. Jan Willem was de laatste prins die de cape gedragen heeft. Momenteel wordt deze cape als een aandenken in het archief van de vereniging bewaard. In dat jaar was Ivo Hochstenbach jeugdprins en Diny Heugen jeugdprinses van de klein Wuifkes. In dat jaar nam Adrie Savelberg het presidentschap over van Hub Habets en nam Kasper Donners het secretariaat over van Ben Leunissen.

1994 

Ook in 1994 werd een nieuwe prins van de Wuif gevonden in de persoon van Milan Ramaekers. Kevin Horsmans was jeugdprins in 1993. Zijn opa, May Moulen, mede oprichter van onze vereniging, was natuurlijk apetrots. De (jeugd)prinsencommissie had voor hem geen betere keus kunnen maken.

De prinsencommissie kiest jaarlijks een nieuwe prins en had de sinds 1992 afgesproken regels op papier gezet en goed doorgesproken. Het vragen van een nieuwe prins is altijd een geheimzinnige aangelegenheid. Na telefonisch peilen of er interesse is om prins van de Wuif te worden volgt er een oriënterend gesprek in een veraf gelegen café om alle vereisten, beperkingen en (on)mogelijkheden te bespreken. Tot de eisen van prins behoren: · Meedoen aan alle activiteiten · Een goed humeur · Steeds voorop willen gaan · Vastelaovend met hoofdletters schrijven. Ook worden steeds een aantal praktische zaken besproken. Het bestuur hanteert als uitgangspunt dat het in Ransdaal voor alle jongens mogelijk moet zijn om prins te worden. Er mogen geen financiële of praktische drempels zijn, die hieraan in de weg staan. Eén van de belangrijkste punten hierbij is dat wij niet meer bij de prins thuis gaan eten. Sinds 1992 wordt in plaats hiervan op zaterdagavond voor carnaval na de H. Mis een koffietafel georganiseerd door de Wuif voor de prins, de prinses, de jeugdprins en -prinses, hun ouders en gezin en de leden van de Wuif met hun partners. Bij het "intake"-gesprek wordt aangegeven dat wij geen koffietafels aan huis bij de prins bezoeken en dat hij deze ook niet mag organiseren voor de leden van de Wuif. Tevens wordt bij het intakegesprek het budget bekend gemaakt voor het kostuum en de prinsenmuts. De kosten van de prinsenreceptie, de prinsenwagen, het snoepgoed en de kleding van de prins komen geheel voor rekening van de vereniging. Als de vereniging op receptie gaat bij haar zusterverenigingen wordt de taxi betaald uit de verenigingskas. De prins legt bij aan de gezamenlijke pot voor de consumpties van die avond voor de hele vereniging. De ouders van de prins zijn hierbij ook steeds van harte uitgenodigd en vergezellen ons vaak op dergelijke bezoeken. Het is overigens niet verplicht om lid te worden van de Wuif na afloop van het prinsenschap. Er zijn wel veel prinsen lid gebleven van onze vereniging sinds hun prinsenschap.

Milan is ook lid van de Braggelaere, evenals enkele van zijn opvolgers. De Braggelaere is een carnavalsgroep in Ransdaal, die jaarlijks in dezelfde kleuren kostuums maken en deelnemen aan de Ransdaalse optocht en carnavalsactiviteiten. De groep bestaat uit ongeveer 30 mensen en doet ieder jaar enthousiast mee. Naast deze groep zijn er nog een aantal vaste groepen die deelnemen aan de Ransdaalse optochten o.a.: de familie Soogelee-Kikken, de Blötschköp (familie Kamps), buurtvereniging 't Kempke, de Häörepaerd, de Vreigelaere, de Breuzelaere, de Hoddelaere, en natuurlijk de fanfare en het zangkoor. Ook nemen ieder jaar een aantal einzelgängers deel aan onze optocht.

In 1994 vierde Jan Blezer zijn 2 x 11 jarig lidmaatschap van de Wuif en zijn 1 x 11 jarig voorzitterschap. Na dat jubileum droeg hij in 1994 de voorzittershamer over aan Herman Eussen. Jan Blezer en Hub Habets verlieten dat jaar het bestuur.

1995

In 1995 viel Noël Vaessen de eer te beurt om prins te mogen van der Lübesch tot der Moasj. Joost Hounjet viel dezelfde eer te beurt als Jeugdprins. Samen met prins Noël werd een aantal recepties van onze zusterverenigingen bezocht.

Het beleid van de vereniging is dat er jaarlijks een bezoek wordt gebracht aan de prinsenrecepties van de zusterverenigingen in de gemeente Voerendaal. Dat betekent in de praktijk dat jaarlijks de recepties van de Naate in Voerendaal, de Kaatboere in Kunder en de Durchströpere in Ubachsberg worden bezocht. De Molmuus van Klimmen houden slechts in een jubileumjaar receptie, die wij evenals andere verenigingen in de regio in hun jubileumjaar bezoeken op hun receptie. Meestal brengen we slechts een receptiebezoek op een dag. Hierdoor zijn de Wuif ook steeds in staat om er een gezellige boel van te maken. Ze weten dat ze zich kunnen uitleven op een bepaalde plaats en niet zo meteen weer in het gareel hoeven voor de volgende opwachting. Eenmaal opgewarmd kunnen ze ook blijven doorstomen! En reken er maar op dat een groot aantal leden van de Wuif daar zelfs professioneel mee om kunnen gaan. Het bezoek van recepties is vaak een ware uittocht uit Ransdaal. Vaak worden recepties bezocht met 1,5 Raad van Elf. In plaats van precies 11 man gaan we vaak met een man of 18 op receptie. Wel altijd tenminste 11, maar iedereen die verder mee wil is van harte welkom. De Wuif hebben dan ook een reputatie hoog te houden op dit punt. Regelmatig worden de Wuif vergezeld bij hun receptiebezoek door de Ransdorfkapel of de Valsche Loef om het bezoek nog meer luister bij te zetten. 
 
In 1995 werd de nieuwe zaate hermenie van Ransdaal opgericht onder de overduidelijke naam Valsche Loef. Sinds die tijd is het een niet meer weg te denken groep in de Ransdaalse carnaval. Op 7 augustus 1995 moest de vereniging afscheid nemen van May Moulen. May was een van de oprichters van de vereniging en jarenlang bestuurslid. Met verenigingseer werd hij begeleid naar zijn laatste rustplaats.

1996 

In 1996 had Frank Geurt de eer om als prins Frank III te regeren over de Wuif en Wuivinne. Hij werd hierin bijgestaan door Marco Winthagen als jeugdprins. In dit jaar werd een uitzondering gemaakt op het beleid ten aanzien van receptiebezoek. Ron Vonken, zoon van kastelein Hub Vonken, was uitgeroepen tot prins van de Waterratte van Schin op Geul en werd met een bezoek van de Wuif vereerd. Ook Sylvia Spierings uit Ransdaal, zuster van kastelein Theo Spierings, was dat jaar prinses van de Moelemaekersj van Scheulder en bezocht met haar vereniging onze prinsenreceptie.

C.V. de Wuif heeft steeds een grote betrokkenheid gehad met de Ransdaalse gemeenschap. In de statuten van de vereniging staat dan ook reeds sinds 1976 dat bij een eventuele opheffing van de vereniging het batige saldo ten goede  komt aan de kerk van Ransdaal. Voorlopig zal de kerk het echter nog zonder die bijdrage moeten doen, maar de Wuif werken wel al volop om ook de Ransdaalse kerk te steunen.

Een van die initiatieven om o.a. de kerk te steunen is de start geweest van het Ranzelfestival. In 1995/1996 waren de eerste oriënterende gesprekken ter voorbereiding op het 110-jarig bestaan van fanfare Les Amis Réunis. Als een van de "buitenstaanders" was Kasper Donners benaderd om het comité mede vorm te geven. Herman Eussen was lid van de fanfare en volgde de voorbereidingen op de voet. Als secretaris respectievelijk voorzitter van de Wuif hadden beide heren ook regelmatig overleg binnen carnavalsverband. De voorbereidingen voor het jubileum van de fanfare vorderden gestaag maar ervaren werd wel dat de hulp van alle andere verenigingen noodzakelijk was om het feest van de fanfare te doen slagen. Terwijl de bestuursleden van de Wuif, die ook betrokken waren bij de fanfare, brainstormden over de aanpak voor het jubileumfeest van de fanfare, werd het latente idee voor een groots gezamenlijk dorpsfeest steeds duidelijker. Het idee was dat alle verenigingen uit Ransdaal samen de risico's en voordelen van een groots opgezet dorpsfeest zouden delen. Velen verwachtten echter dat het vaststellen van een adequate verdeelsleutel een probleem zou worden en het vinden van een passende bestuursstructuur. Na een appél van Herman Eussen en Kasper Donners op John Radermacher om als voorzitter de kar te gaan trekken van het Ranzelfestival en na kort overleg op initiatief van Jo Eussen werd in een korte vergadering snel overeenstemming bereikt over de verdeelsleutel. Ofschoon de LVB in de aanloop daartoe wat meer moeite had met de risico's en voetbalvereniging SCKR niet wilde meedoen werd door iedere deelnemende vereniging een percentage genoemd. Het resterende percentage zou voor de kerk overblijven, die na overleg instemde. Het eerste Ranzelfestival werd georganiseerd van donderdag 13 t/m zondag 16 september 1997 door de 6 deelnemende verenigingen: parochie Ransdaal, fanfare les Amis Réunis, C.V. de Wuif, Jeugdvereniging Ransdaal, Gemengd zangkoor St. Caecilia Ransdaal en de LVB. Op het programma stonden een galaconcert van de Luchtmachtkapel, een optreden van Rowwen Hèze en de Schintaler, de jubileumreceptie van de fanfare en een reünie van Oud Ransdalers. Het Ranzelfestival werd daarna jaarlijks georganiseerd.

Of de bijdrage aan de leefbaarheid van Ransdaal nog niet groot genoeg was vatten de Wuif in 1996 het idee op om de tanende belangstelling van kermisexploitanten voor de kermis op de laatste zondag van juni in Ransdaal te pareren. Er werd een ouderwets weidefeest georganiseerd op de weide van de gemeente Voerendaal naast de kerk van Ransdaal. Authentieke kermisattracties van vroeger werden weer van stal gehaald. Naast een schietkraam en een kegelbaan waren er een carroussel, hengelen, blikgooien en een Ransdaalse attractie, namelijk bedwerpen. Op een ijzeren stellage was een bed aangebracht waar iemand op moest gaan liggen. De deelnemers konden met ballen op een plaat gooien. Als er raak gegooid werd, kieperde het bed naar beneden en viel degene die erop lag tot hilariteit van de omstanders op de grond. Vroeger schijnt hier nog een aparte dimensie aan geweest te zijn, toen er onder het bed een grote bak met water stond. Het eerste jaar moeste de Wuif nog veel leren. De schietkraam stond zo opgesteld dat de schutters in de richting van de kerk schoten. De achterwand van het schietkraam bleek echter niet bestand tegen de kogeltjes voor de roosjes en prijskaarten. Terwijl toenmalig pastoor Wierts die middag een kind doopte in de parochiekerk vlogen de aanwezigen op een gegeven moment de kogels om de oren. In de week erna hebben de Wuif het raam van de parochiekerk hersteld en sindsdien is de schietkraam verplaats naar een plek met een schietrichting naar het open veld. De inwoners van Ransdaal stelden het gebaar van de Wuif steeds zeer op prijs en bezochten ieder jaar in groten getale de Ransdaalse kermis. Ook het college van B&W van de gemeente Voerendaal loofden in het gemeentelijk infobulletin het initiatief van de Wuif en stelden jaarlijks de weide gratis ter beschikking. Jammer genoeg volgden de eerste jaren de kermissen met slecht kermisweer elkaar op en beleven de verwachte inkomsten wat achter.

1997 

Cyril Kamps mocht in 1997 prins zijn van Ransdaal, van der Lübesch tot der Moasj en van Termaar tot de Buekelskoel. Michel Hochstenbach regeerde over de jonge Wuifkes en Wuivinnekes samen met Marissa Cuypers. In datzelfde jaar werd ook de vader van Marissa, Pierre Cuypers, lid van onze vereniging.

Op 16 februari 1997, een week na carnaval, overleed Jan Blezer, oud voorzitter van onze vereniging. Met verenigingseer werd afscheid genomen van een markante voorzitter en kartrekker van de Wuif. In het vorenstaande is reeds een idee gegeven van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Wuif: het Ranzelfestival en het Weijefiës. Een derde inkomstenbron van de Wuif is de bouw en verhuur van carnavalswagens. Een grote groep handige mensen van de Wuif bouwen ieder jaar een aantal carnavalswagens op om te verhuren in de wijde omstreek. Aangezien de Wuif steeds de inkomsten van de horeca exploitatie moet missen tijdens haar proclamatie, de receptie, de carnavalsdagen en de andere activiteiten moesten er alternatieve inkomstenbronnen gezocht worden. Gelukkig was de inventiviteit van de Wuif groot genoeg om goed geoutilleerd de toekomst tegemoet te kunnen gaan. In het jubileumjaar zijn de Wuif hard bezig om een eigen huisvesting te realiseren voor haar carnavalswagens. Jaar in jaar uit waren boeren in Ransdaal bereid om onderdak te verlenen aan de Wuif. Dat onderdak bestond deels uit opslagruimte in schuren, deels uit stalling van wagens op het terrein en deels uit het ter beschikking stellen van werkruimte om de wagens op te bouwen, te schilderen en te restaureren. De Wuif is dan ook veel dank verschuldigd aan deze belangeloos ter beschikking gestelde ruimtes. Ook de gemeente erkende het ruimteprobleem van de Wuif en liet in haar brief van najaar 1998 weten dat zij niet de stalling van wagens naast boerenstallen of -schuren zou gedogen. Stalling in de openlucht was namelijk niet toegestaan vanwege landschappelijke waarde. Met dit harde werken om de activiteiten voor de Ransdaalse gemeenschap te kunnen blijven voortzetten wordt ook de aard van de Wuif getypeerd. In het verleden is gekozen voor de naam de Wuif, die verwijst naar een wolvenplaag in Ransdaal in een ver verleden. Meer typerend voor de Ransdaalse mentaliteit is het Limburgse werkwoord "wouve" wat in het Nederlands ongeveer "hamsteren" betekent. Misschien ook dat de korenwolf (kaorewouf) dan ook een beter symbool ware geweest voor de Ransdaalse carnaval, maar we zijn trost op onze Wouf, die pronkt op de prinsenscepter. De Wuif zijn vanaf 1996-1997 dan ook vrijwel het gehele jaar in touw. Het carnavalsseizoen loopt van de opening rond 11 november tot eind februari. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het Weijefiës eind juni en het Ranzelfestival in september. De vereniging mag zich gelukkig wel steeds goed gesteund weten door de inwoners van Ransdaal als op het einde van dit "seizoen" een aantal leden van de Wuif de donateursrondgang maken door Randaal. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank voor uw jaarlijkse steun!

1998 

In 1998 mocht Maurice Linden de prinsenscepter zwaaien over het Wouveriek. Jerôme Eggen en Ellen Senden vormden in dat jaar het jeugdprinsenpaar. Maurice was de eerste prins in de geschiedenis van de Wuif van "achter et sjpaor" of "oet et Lindesbergske", dat officieel tot de parochie Klimmen behoort. Maurice bezocht, evenals reeds vele jaren daarvoor, samen met enkele leden van de Raad van Elf en een twintigtal Ransdaalse senioren de seniorenzitting van de Voerendaalse carnavalsvereniging.

Jaarlijks nodigt C.V. de Wuif de seniore inwoners van Ransdaal uit om mee te gaan naar de seniorenzitting, die om toerbeurt wordt georganiseerd door de Kaatboere en de Naate. Op kosten van de vereniging wordt het vervoer geregeld en bezorgen wij een grote groep senioren uit Ransdaal een plezierige carnavalsavond. Ook mochten de Wuif in 1998 nieuwe kostuums presenteren. Naast nieuwe smokings dragen de leden van de Wuif voortaan ook vesten onder hun kostuums en hebben zij nieuwe strikjes en pochettes. De vesten zijn deels uitgevoerd in de verenigingskleur bordeaux-rood, waarin ook de mutsen zijn uitgevoerd. Een aantal mutsen werd eveneens vervangen en aangevuld.

Sinds eind jaren '80 organiseert Hub Vonken op de zondag voor carnaval de dameszitting. Deze zitting is uitgegroeid tot een waar regionaal evenement en steeds zeer druk bezocht. Deze zitting is alleen toegankelijk voor vrouwelijke bezoekers. Op het einde van de zitting worden eerst de prins en de raad van elf toegelaten en wordt de jaarlijkse onderscheiding "Der Knaok" uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Ransdaalse gemeenschap. Hierna zijn ook de mannen welkom en kan het "knaokbiete" beginnen. Op schalen worden er ribjes uitgedeeld aan de aanwezigen, die naar hartelust kunnen "bieten" De damezitting werd vanaf de start van de damezittingen jaarlijks gepresenteerd door Annemie Eussen-van der Meulen. Op 28 januari 1998 overleed Annemie door een noodlottig ongeval vanwege een glad wegdek in de Ransdalerstraat. Zij was steeds het boegbeeld van deze damezitting geweest. De jaarlijkse verkoop van de prinsenposters werd vanwege haar begrafenis een week uitgesteld. Na haar overlijden wordt de zitting steeds gepresenteerd door Annie Winthagen-Bock.

1999 

Het jaar 1999 werd het prinsenjaar voor prins Roger I (Pieters) en zijn vriendin Daniëlle Smeets. Sinds 1993 had Ransdaal geen prinses meer gehad. Daniëlle doorbrak deze lijn en kweet zich met overtuiging van haar taak. De jonge Wuifkes werden in 1999 geregeerd door Mart Braun en Roana Gerards. Op de prinsenproclamatie maakten dit jaar voor het eerst het duo Sjwats-Wies hun opwachting. Als Mimi en Clara Soerbier wisten Jack Vinders en Roger Lataster de zaal in Ransdaal geheel in te pakken. Zij hadden een geweldig succes.

Ook dit jaar werd er weer een jaarverslag aangeboden aan de leden van de vereniging, het regerende prinsen- en jeugdprinsenpaar en enkele andere direct betrokkenen. Met name deze verslagen van de prinsen verraden soms veel intieme en spannende momenten uit een prinsenjaar. Sinds eind jaren '80 is er jaarlijks een uitgebreid jaarverslag gemaakt met fotomateriaal en een aantal vaste terugkerende elementen zoals: · Verslag van de prinsenproclamatie · Persoonlijke ervaringen van de prins en prinses en het jeugdprinsenpaar · De tekst van de prinsenproclamatie · Verslag van de receptie en de optocht · Nevenactiviteiten · Activiteitenschema en -planning · Aardige versjes, gedichten en wist-u-datjes

2000 

In 2000 was Ramon Laeven prins van de Wuif. Hij was de eerste prins die werd geïnstalleerd door onze nieuwe president. Frank Houben nam namelijk aan het begin van de prinsenproclamatie de presidentenketting over van Adrie Savelberg. Een week later mocht hij reeds het nieuwe jeugdprinsenpaar installeren in zaal Vonken. Peike Reintjens en Inge Horbach zwaaiden de scepter over de jonge Wuifkes.

Evenals andere jaren mocht prins Ramon de Oud Prinsen vergezellen op hun jaarlijkse uitje. Ieder jaar in de carnavalstijd na de proclamatie van de nieuwe prins gaan de Oud Prinsen met hun partners uit eten waarna zij nog gezellig een avondje doorzakken. De nieuwe prins wordt hier ook steeds bij uitgenodigd. De Oud Prinsen verzorgen ook jaarlijks de verkoop van de prinsenposters op de zaterdag twee weken voor carnaval. Voor vrijwel ieder Ransdaals raam prijkt dan een poster met de naam en foto van de regerende prins. De meeste inwoners versieren hun raam en gevel in die tijd eveneens met slingers en ballonnen. De sfeer in het hele dorp is in die tijd dan ook carnavalistisch en iedereen wordt hierdoor goed opgewarmd voor de drie dolle dagen.

Tevens was prins Ramon in 2000 gemeenteprins van Groot Voerendaal. Tijdens de proclamatie op 4 maart 2002 in het gemeentehuis van Voerendaal werkten aan de zitting o.a. mee de Ransdorfkapel, de schlager van Piet Winthagen, een buut van Giel Braun en Wiel Jacobs en Valsche Loef. Ook de gemeenteraad verzorgde een optreden met Annie Winthagen-Bock in de hoofdrol. Na afloop van de proclamatie op het gemeentehuis was het nog lang gezellig in café Spierings, waar alle Voerendaalse verenigingen het feest nog lang voortzetten.

2001 

Robert Henstra en Cindy Bemelmans vormden het prinsenpaar van het jaar 2001. Prins Robert is de eerste prins van onze vereniging die ook jeugdprins is geweest. De Jeugdvereniging Ransdaal, die de jaarlijkse organisatie van de jeugdcarnaval voor haar rekening neemt, verkoos in 2000 Ricardo Moonen en Joyce Franssen als jeugdprinsenpaar. Voor Hub Brull, lid van onze vereniging sinds 1997 was het een bijzondere eer dat zijn kleinzoon Ricardo jeugdprins mocht zijn.

Evenals andere jaren brachten prins Robert en prinses Cindy op de zaterdagmiddag voor carnaval bezoek aan een aantal bejaarden en zieken in Ransdaal. Om ook degenen die niet actief kunnen deelnemen aan de Ransdaalse carnaval te betrekken bij de Ranzelse Vastelaovend worden korte bezoekjes gebracht en gezellig bijgepraat over Ransdaal, carnval en vroeger. De Wuif willen dit goede gebruik dan ook graag in ere houden.

Dat de Wuif niet achterblijven in de moderne tijd blijkt uit het maken van een eigen website. Noël Vaessen ontwierp een eigen website van de Wuif, die te vinden is onder het adres www.wuif.nl. Noël onderhoudt de website ook en voorziet deze regelmatig van nieuwe informatie, foto's en andere wetenswaardigheden. Noël maakt sinds 2002 deel uit van het bestuur.

2002 

In het 32e jaar van het bestaan van de Wuif werd Huib Geurts benoemd tot prins van de Wuif. Het jaar 2002 was heel bijzonder voor hem, omdat hij dat jaar prins was, getrouwd is en vader is geworden. Roy Lardinois en Lynn Wolters vormden in 2002 het jeugdprinsenpaar van de jong Wuifkes.

Huib bezocht evenals alle andere jaren ook de Aw Wieverbal in Ransdaal Jaarlijks organiseert Zij Actief (voorheen LVB) een Aw Wieverbal in Zaal Vonken. Rond 12 uur kiest de prins de mooiste Aw Wiever en wordt er steeds een gezellige avond van gemaakt. Op carnavalsdinsdag werd reeds afscheid genomen van het carnavalsseizoen 2002 in café Spierings. De sluiting van het carnavalsseizoen is altijd een mooie, intieme, eenvoudige en vaak ontroerende happening. In een gezelschap van ongeveer 100 tot 150 Wuif en Wuivinne worden de prins, de prinses en het jeugdprinsenpaar in café Spierings op een tafel gezet en de gelegenheid gegeven om nog enkele woorden te zeggen. Met kaarsjes en flikkersterretjes worden nog enkele mooie nummers gedraaid, waarna de president rond middernacht de hooglustigheden bedankt voor hun inzet het afgelopen seizoen en alle leden van de raad van elf verzoekt om hun mutsen af te doen. De prins wordt gevraagd om dit voorbeeld te volgen en de scepter en de prinsenmedaille af te doen. Hetzelfde geldt voor het kroontje van de prinses en het jeugdprinsenpaar. In "burgertenue" wordt dan nog enige tijd "uit" gevierd.

2003 

Tijdens dit bijzondere jubileumjaar (3x11) werden Prins Remco I (Dautzenberg) en Gaby (Vanhommerig) geproclameerd tot Jubileumprinsenpaar. Tijdens de proclamatie werden de nieuwe scepter, veren en ketting met veel gevoel voor drama aan het Ransdaalse publiek gepresenteerd. Een bijzonder seizoen volgde met onder andere een bezoek aan de Boetegeweune Boetezitting in Venlo, het dopen van Hub “Stefan” Vonken en een van de langste optochten. Met jeugdprins Dennis (Linden) en jeugdprinses Nicky (Houben) aan hun zijde, werden Prins Remco I en Prinses Gaby later dat seizoen ook geproclameerd tot heersers over “Groot Voerendaal”.